In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal!

Dat is ons motto, al sinds onze oprichting in 1991. Smelne's Erfskip zet zich in voor cultuurhistorische waarden in de gemeente Smallingerland. Natuurlijk gaat daarbij onze aandacht uit naar monumentale panden. Maar er is meer, zoals belangwekkende historische elementen in het landschap en straatpatronen of juist kleinere elementen als bruggen, sluisjes, grafzerken en bomen. Ook delen van het landschap in onze gemeente horen bij het cultureel erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan het wijkenstelsel bij Drachtstercompagnie of de Kraenlânnen onder De Veenhoop.

Bovendien kent het cultureel erfgoed nog de 'zachte' kant van het immateriële erfgoed. Dan gaat het om tradities, rituelen, ambachten, waarden, overgeleverde verhalen en andere culturele uitingen. Samengevat, de geestelijke erfenis van de generaties voor ons.

De – gelukkig – groeiende interesse in de cultuurhistorie van de eigen omgeving willen wij stimuleren en voeden door themabijeenkomsten en dia-presentaties, de Open Monumentendag, wandel- en fietsroutes, ons full color magazine Smelne's Erfskip en door ons uitgegeven boeken. Op deze website vindt u hierover meer informatie.

Landelijk neemt het aantal rijks- en gemeentelijke monumenten toe. In onze gemeente zet die tendens ook door: tientallen gemeentelijke monumenten zijn inmiddels aangewezen en momenteel loopt er een nieuwe ronde voor jongere gebouwen.

Smelne's Erfskip werkt hard aan die ontwikkeling mee. Niet door alles koste wat kost te willen bewaren voor het nageslacht. Onze inspanningen richten zich vooral ook op nieuwe ontwikkelingen in de gemeente. We vragen consequent aandacht voor de cultuurhistorische elementen ter plekke. Daarom overleggen we regelmatig met de gemeente en andere partijen om onze ideeën naar voren te brengen. Hoe kunnen we oud met nieuw verenigen? Hoe is beheer en onderhoud geregeld? Hoe passen nieuwbouwplannen in oude structuren? Het zijn vraagstukken waar Smelne's Erfskip zich mee bezig houdt: voor toen, nu en straks.

Wilt u meer weten over waar we voor staan? Lees dan onze beleidsnotitie.

Activiteiten

Natuurlijk willen we onze activiteiten zo veel mogelijk bij het publiek onder de aandacht brengen. Dat doen we onder meer met regelmatige themabijeenkomsten en dia-presentaties, de jaarlijkse Open Monumentendag, het uitgeven van wandel- en fietsroutes, van boeken van en van het magazine Smelne's Erfskip voor onze donateurs en relaties. Dit blad verschijnt drie keer per jaar. Onder Publicaties geeft de subknop Magazine u een korte beschrijving van alle tot nu toe verschenen nummers.

Steun ons werk: wordt donateur en/of vrijwilliger
Om de waardering voor ons cultureel erfgoed op een goede manier te blijven benadrukken en vorm te geven is veel inzet van veel mensen nodig. Misschien is dat iets voor u. U kunt uw belangstelling onderstrepen door donateur te worden - het aanmeldingsformulier vindt u hieronder en ook bij de knop Donateurs bovenaan de pagina. En: u kunt vrijwilliger worden. Meer informatie over activiteiten van vrijwilligers vindt u bij het item over Vrijwilligers.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland